VILKÅR & BETINGELSER

GENERELT
OSCAR studio&galleri (Studio OSCAR AS - 974888602) er et galleri og kreativt studio som jobber med å formidle kunst på vegne av andre kunstnere. Vi opptrer som et mellomledd mellom kjøper og kunstner. All kunst på denne siden selges i kunstnerens eget navn, med OSCAR studio&galleri (Studio OSCAR AS) som formidler.

All handel av kunstverk hos OSCAR studio&galleri (Studio OSCAR AS) kjøpes av kunstneren,  med OSCAR studio&galleri (Studio OSCAR AS) som mellomledd. Eventuell reklamasjon på kunstverkene ved slik omsetning er kunstnerens ansvar. OSCAR studio&galleri (Studio OSCAR AS) har avtale med våre kunstnere å bistå i forhold som omhandler dette.

Flere av kunstverkene som formidles av OSCAR studio&galleri (Studio OSCAR AS) oppfyller de generelle kravene for fritak fra merverdiavgift. Formidling av kunstverk for kunstneren er unntatt merverdiavgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 3-7 (5). Det beregnes derimot merverdiavgift på fraktkostnader, innramming -som ikke medfølger videreformidlet kunst som en del av kunstverket, bruksgjenstander, produkter og tjenester.

KUNSTAVGIFT
På kunstverk med priser som overstiger 2.000 NOK er det en lovfestet kunstavgift på 5% av salgssum. Dette er en avgift som innbetales uavkortet til Bildende Kunstneres Hjelpefond. Avgiften kommer i tillegg til salgsprisen og skal bæres av kjøperen. Galleriet har ansvar for å opplyse kjøpere om avgiften, innkreve den, og innbetale avgiften til BKH.


Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

1. AVTALEN
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysninger gitt i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. PARTENE
Studio OSCAR AS, opptrer på vegne av kunstner som videreformidler av deres kunstverk.
Kontaktadresse: Voldgaten 6b, 2000 Lillestrøm
E-post: [email protected]
Telefon: +47 94 00 10 20
Organisasjonsnummer: 974888602
Studio OSCAR AS betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den personen som foretar bestillingen og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. PRIS
I nettbutikken omsettes varer som faller inn under loven om merverdiavgift, men det omsettes også originale kunstverk som i følge Åndsverkloven 15. juni 2018 nr. 40 § 2 andre ledd bokstav f. faller utenfor loven om merverdiavgift.
Prisene oppgitt i nettbutikken opplyser om varen er inkludert i loven om merverdiavgift eller ikke, og i tilfeller som inkluderer merverdiavgift er dette inkludert i den oppgitte prisen.
Dersom kjøper er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)
Ved vurderingen av om et fotografi skal anses som kunstnerisk skal det blant annet legges vekt på om fotografiet har interesse for en videre krets av personer, om det er ment for offentlig visning i gallerier e.l. og på om prisen reflekterer en kunstnerisk verdi. I tillegg må fotografiet være A) tatt av kunstneren B) framkalt under kunstnerens faglige instruksjonsmyndighet C) signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 30 og D) opphavsrettslig beskyttet etter åndsverkloven § 1 annet ledd nr. 6.​1 Bilder fra ordinær fotografvirksomhet anses ikke som kunstneriske fotografier. Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk skal det blant annet legges vekt på om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller at det foreligger visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformål, ikke har karakter av ordinær handelsvare (industriell masseproduksjon), er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre etter opphavsmannens anvisninger og under opphavsmannens faglige instruksjon.

4. AVTALEINNGÅELSE
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. ORDREBEKREFTELSE
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Kjøperen bør selv kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. BETALING
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

7. LEVERING M.V.
Levering av varen fra kjøperen til selgeren skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i betalingsløsningen i nettbutikken. Dersom ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. RISIKOEN FOR VAREN
Risikoen for varen går over på kjøper når varen er overtatt av kjøper i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. ANGRERETT
Studio OSCAR AS er unntatt angreretten i henhold til paragraf 22e i angrerettsloven om levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg. Våre varer produseres og leveres på bestilling. Det er derfor viktig at du er sikker på størrelser osv før du legger inn en bestilling.

10. UNDERSØKELSE AV VAREN
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

11. FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING
- KJØPERENS RETTIGHETER OG FRIST FOR Å MELDE KRAV
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).
Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

12. MANGEL VED VAREN
- KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

13. SELGERENS RETTIGHETER VED MISLIGHOLD
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.
Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

14. GARANTI
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 11 og 12.

15. PERSONOPPLYSNINGER
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

16. KONFLIKTLØSNING
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 11 og 12. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Fotografering- og salgsbetingelser:

Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven) LOV-2018-06-15-40

Studio OSCAR sine retningslinjer for bruk av bilder er gjeldene etter åndsverkloven.

Originalopptak (film eller filer) er Studio OSCAR sin eiendom med mindre disse blir solgt med egen avtale.

Kopier solgt til privat formål kan ikke mangfoldiggjøres av andre enn Studio OSCAR med mindre dette er avtalt i forkant.

Hvis bilder skal brukes i annen sammenheng enn som avtalt skal ny avtale inngåes.

Når våre bilder benyttes i offentlig sammenheng skal alltid vårt firmanavn, Studio OSCAR, Lillestrøm profileres som fotograf.

Ingen endringer kan utføres på bildene uten Studio OSCAR sitt samtykke.

Studio OSCAR kan benytte egne fotografier i reklamesammenheng til profilering av egen bedrift, med mindre annen avtale er inngått. Dette gjelder på facebook,instagram, hjemmeside, stands, bukkeplakater, gallerivegg, annonser o.l.

Studio OSCAR garanterer alle originale opptak oppbevart og tilgjengelig i 5 år fra opptaksdato.

Prøvebilder er ikke å anse som ferdigkorrigerte bilder og leveres med vår logotrykk.